Thuốc lá bị cấm ở nhiều nơi. Còn thuốc lá điện tử thì sao? Chúng ta cùng tìm hiểu cái nhìn của luật pháp đối với việc sử dụng phát minh này.