Thuốc lá điện tử là phát minh mới của thập kỷ này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách phát minh này có thể thay thế hút thuốc truyền thống.